REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Escape Roomu w Locker – Paweł Pietrewicz (zwanym dalej Locker).

2. Osoby dokonujące rezerwacji oraz pozostali uczestnicy gry zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.

3. W celach organizacyjnych, prosimy o punktualne przybycie zgodnie z godziną rezerwacji.

4. Pracownik może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji. Jakiekolwiek spóźnienie może skutkować skróceniem czasu gry bez możliwości zmiany ceny.

5. Na terenie obiektu zabronione jest palenie, spożywanie alkoholu i środków odurzających.

6. Do gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.

7. Locker zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6.

8. Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność. Locker nie ponosi

odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.

9. W trakcie gry zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, chyba że stanowią one element wyposażenia danego pokoju.

10. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 9., przed rozpoczęciem Gry Escape Room, należy pozostawić w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na kłódkę, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.

11. Locker nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.

12. Pracownik Locker posiada prawo przerwania gry, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm.

13. Wszystkie pokoje są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).

14. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom, pracownik ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie gry.

15. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników gry odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

16. Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem gry, proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

REZERWACJE

1. W celu rozpoczęcia gry należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin (decyduje kolejność zgłoszeń).

2.Rezerwacji dokonać można: poprzez stronę legnicaescape.pl, telefonicznie (tel. 661-577-955) lub na miejscu (ul. Najświętszej Marii Panny 5F).

3. Przy rezerwacji należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania rezerwacji.

4. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację.

5. Anulowania rezerwacji można dokonać co najmniej 24 godziny przed wybranym terminem. W przypadku anulowania rezerwacji prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny (tel. 661-577-955) lub mailowy (kontakt@legnicaescape.pl ).

6. W przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed godziną rozpoczęcia gry lub nie pojawieniu się na umówioną godzinę osoba dokonująca rezerwacji jest zobligowana do uiszczenia opłaty za grę, tak jakby ona się odbyła. Jeżeli opłata została dokonana wcześniej, nie będzie ona zwracana.

GRA

1. W pokojach Locker gra trwa 90min.

2. W grze udział może wziąć od 2 do 6 osób w zależności od wybranego pokoju.

3. Osoby poniżej 13. roku życia, mogą przystąpić do gry tylko i wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.

PŁATNOŚCI

1. Koszt jednej gry jest zgodny z cennikiem na stronie legnicaescape.pl.

2. Płatności za grę dokonać można gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub voucherem. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

POZOSTAŁE

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Locker – Paweł Pietrewicz, ul. Najświętszej Marii Panny 5F, 59-220 Legnica, NIP 6912292024, tel. 661577955, mail: kontakt@legnicaescape.pl

  2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

  3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

  5. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim;

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

  9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;